Nawozy Archive

Azot w nawozie

By admin

Czerwiec 15, 2018NawozyNo comments

Podczas fermentacji zachodzą w gnoju przemiany ciał azotowych. Azot stałych części obornika, kału i słomy, jest nierozpuszczalny a złączony ze związkami węglowymi w formie białka jest trudno przyswajalny. Natomiast azot moczu, względnie gnojówki, znajduje się w formie rozpuszczalnej w postaci łatwo rozkładalnych związków i jest łatwo przyswajalny. Praktyczne znaczenie

Read More...

Obliczenie wysokości produkcji nawozu Odchody krów dojnych obliczać można w następujący sposób. Krowa o wadze 500 kg, dobrze żywiona, otrzymuje 12 kg suchej substancji karmy na dobę. Z tego na produkcję mleka odliczyć należy 1 kg, a z pozostałych 11 kg połowa się spala. Celem obliczenia produkcji obornika w

Read More...

Gnój Podstawowym nawozem ziem naszych jest gnój czyli obornik. Wysoką wartość produkcyjną gnoju znano już przed wiekami. Dzisiaj w dobie ciężkiego kryzysu, kiedy rolnik o egzystencję swą ciężko musi walczyć, lepszej rady dać nie potrafimy. Wiekowe doświadczenia i nauka pogłębiły umiejętność obchodzenia się z gnojem, a rady, jakie dzisiaj

Read More...

Podstawy naukowe racjonalnej gospodarki kompostowej Przy kilkuletniej fermentacji kompostów dawnymi sposobami otrzymuje się materiał uboższy w ciała gnilne. Przez ubytek owych ciał szkodliwych dla roślin otrzymuje się dojrzałą ,,ziemię kompostową”, którą można użyć do inspektów. Jednakże dla celów nawozowych tak daleko posunięta fermentacja nie jest wskazana, gdyż stary, kilkuletni

Read More...

Kompost

By admin

Czerwiec 14, 2018NawozyNo comments

Koszta produkcji obornika są wysokie a ponadto produkcja jego w każdym gospodarstwie jest ograniczona warunkami naturalnymi, a mianowicie możnością wyprodukowania siana, względnie innej paszy i słomy. Doświadczenie uczy, że przy dużej sprawności gospodarczej trudno uzyskać tyle obornika, aby można nim nawieźć 1/4część pól uprawnych. Również zdajmy sobie sprawę z

Read More...

Uprawa roślin strączkowych jako poplonu Roślinę uprawianą na przyoranie zasiewa się dopiero po sprzęcie rośliny, stanowiącej plon właściwy. Poplony są w stosunku do śródplonów o tyle korzystniejsze, że przyczyniają się wybitnie do polepszenia struktury ziemi i niszczenia chwastów. Jednak stosowanie poplonów wymaga dużo energii, gdyż roboty około poplonów wypadają

Read More...

Uprawa łubinu, jako plonu właściwego Jeżeli łubin przeznaczony na przyoranie zajmuje pole przez cały okres wegetacyjny produkcją danego obszaru jest tylko nawóz. Pognój taki wypada drogo i stosuje się go tylko na glebach bardzo ubogich. Zwłaszcza wobec korzyści jakie daje uprawa łubinu na ziarno, przyoranie jego będzie przeważnie mało

Read More...

Wprawdzie rośliny strączkowe uprawiane na przyoranie odznaczają się zdolnością wykorzystania składników pokarmowych gleby, jednakże dobrem nawożeniem ułatwiamy ich rozwój, a pobudzając je do silnego wzrostu wykorzystujemy w pełni siły użyźniania roli. Np. na lekkich glebach łubiny silnie reagują na potas, a także fosfor. Dodatek nawozów potasowych, a także i

Read More...

Wyka jest bardzo cenną rośliną w mieszankach przeznaczonych na zielony nawóz, zwłaszcza na glebach zwięzłych, gliniastych, zasobnych w wapno o dobrej sile nawozowej. Zwłaszcza w miejscach wilgotnych rośnie ona szybko, ocieniając dobrze glebę i nie puszczając chwastów. Nie nadaje się na glebę jałową. Należy ją siać w mieszance z

Read More...

Rośliny strączkowe są kosmopolitami tzn. rozpowszechnione są na całej kuli ziemskiej. I u nas spotykamy je na wszystkich glebach i we wszelkich warunkach klimatu. Jedne wymagają najżyźniejszych gleb, inne idą na najuboższych piaskach. Celem stosownego doboru do warunków glebowych, winniśmy poznać dokładnie wymagania poszczególnych gatunków. Nostrzyk rozwija się na

Read More...